Mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018 mà chúng tôi chia sẻ dưới đây dành cho các cá nhân tổ chức trong nước xét duyệt đánh giá hạnh kiểm các đảng viên hoàn thành chưa tốt nhiệm vụ đề ra. Cùng big tham khảo bản kiểm điểm đảng viên sau đây nhé.

Mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

Hôm nay big.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất 2018

Nội dung viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018

 

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên

I. Yêu cầu Đảng viên
1. Làm bản kiểm điểm cá nhân theo đúng mẫu mới.
2. Đánh máy – (Đảng viên làm bản kiểm điểm không sao chép của nhau).
3. Nộp 2 bản và nhận xét đảng viên nơi cư trú.
II. Hướng dẫn xếp loại: Viết bản kiểm điểm
Đảng viên tự nhận mức xếp loại một trong 4 mức sau.
1. Xếp loại chất lượng Đảng viên
 Mức 1: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 Mức 2: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Mức 3: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.
 Mức 4: Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.
2. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức (gồm 4 mức) đối với chi bộ cơ quan và các chi bộ trường học.
 Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.
 Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.
 Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
 Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.
3. Viết bản kiểm điểm theo hướng dẫn sau.
Đối với Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.
a, Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm và chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và nâng cao trình độ của bản thân.
b, Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa các nhân, lối sống thực dụng, nối không đi đôi với làm; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân; việc giữ gìn đạo đức lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; tính trung thực khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.
c, Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành, chức trách và nhiệm vụ được giao; ý thức xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị.
d, Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; ý thức chấp hành quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; tinh thần cầu thị, lắng nge, tiếp thu và tự sữa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình; việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng.

Mẫu viết bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018. Tại đây

Trên đây, big.vn đã giới thiệu tới các bạn cách viết mẫu bản kiểm điểm đảng viên hay nhất năm 2018, chắc rằng nó có thể giúp bạn thuyết phục được cấp trên của mình trong việc giải quyết những vấn đề trong nội bộ công việc của mình rồi.